Gebze Panorama Haber

Kocaeli Valiliği, boğulma vakalarına karşı göletlerde suya girmeyi yasakladı

Kocaeli Valiliği, boğulma vakalarına karşı göletlerde suya girmeyi yasakladı
186
28 Temmuz 2022 - 11:27

Kocaeli Valiliği, yaz mevsiminde serinlemek veya yüzmek amacıyla baraj, gölet ve sulama kanalları vb. yerlerde suya girilmesi veya belirlenen kurallara ve ikazlara uyulmadan denize girilmesi nedenleriyle suda boğulma olaylarının yaşandığının görülmesi buralarda suya girilmesini yasaklayan bir emirname yayınladı. İşte o emirname:

                                                             GENEL EMİR

                                                                    2022/4   

        Özellikle yaz mevsiminde serinlemek veya yüzmek amacıyla baraj, gölet ve sulama kanalları vb. yerlerde suya girilmesi veya belirlenen kurallara ve ikazlara uyulmadan denize girilmesi nedenleriyle suda boğulma olaylarının yaşandığı görülmektedir.

        Her vatandaşımızın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında bulunmaktadır. 

Bu görevin yerine getirilmesinde ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.


        Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (Ç) fıkrası ile 11’inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenme amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyacının temini amacıyla aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

        A- İl genelindeki iç sularda uygulanacak kararlar;

        1- Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla iç sular, akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ, İSU veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

        2- Bu tesisleri serinleme ya da yüzme amaçlı kullanan 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak, 15 yaşından küçükler ise sudan çıkartılarak ailelerine teslim edilecektir.


        3- Bu tesislerdeki bariyer, set, korkuluk, tel çit, ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar projelendirilerek yapılacak ve işletme aşamasında ise bakım ve onarımları tekide mahal verilmeden yerine getirilecek, konuyla ilgili muhtarlıklar ve kamuoyu bilgilendirilerek, bu yerlerin/tesislerin girişlerine; suya girişlerin tehlikeli ve yasak olduğuna dair ikaz levhaları konulacaktır.


        4- Bu tesisler ve alanlardan sorumlu kurum veya kuruluşlarca, özellikle yaz aylarında tesislerde; bekçi, özel güvenlik görevlisi, belediye zabıtası, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri veya Orman Muhafaza Memurlarının görevlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kolluk birimlerince de söz konusu alanlara devriye görevlendirilmesi yapılacaktır.

        B- Denize kıyısı bulunan ilçelerin sahil ve plajları ile denizlerde uygulanacak kararlar;

        1-  İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde; Kocaeli Büyükşehir  ve İlçe Belediyesi, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 15. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Kaymakamının uygun göreceği kurum / STK temsilcilerinden oluşan Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonu oluşturulacaktır.


        2- Komisyon;  her yıl Mart ayı sonuna kadar Sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması, suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ilçe düzeyinde alınacak tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını denetlemekle görevli olup, ayrıca, suya veya denize girilmesi can güvenliği açısından tehlike arz eden bölgeleri belirlemek, bu bölgeleri ilan etmek, Valiliğe bildirmek ve bu bölgelerde gerekli uyarı levhalarının konulmasını sağlamakla görevlidir.


        3- Komisyonun yapacağı denetimler, 01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında ayda en az bir kez olacak şekilde yapılacak, denetim sonucu hazırlanan raporlar her ay düzenli olarak İlçe Kaymakamlıklarınca Valiliğe gönderilecektir.


        4- Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonunun belirlediği, denizlerde çeken akıntı (rip akıntısı) riski olan bölgeler ile suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlikeli olarak tespit ve ilan ettiği bölgelerde serinleme ya da yüzme amaçlı denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.


        5- Vatandaşlarımızın yoğun olarak denize girdiği sahillerde, denize girilmesi yasak bölgeler dışında kalan yüzme alanları vatandaşların can emniyeti açısından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından şamandıralar ile markalandırılacaktır. Bu alanlara; başta sürat motorları, jet skiler, deniz bisikleti ve balıkçı tekneleri olmak üzere her türlü deniz aracı ile olta ve su altı tüfeği vb. aletlerle balık avcılığı yapanların girmesine izin verilmeyecektir.


        6- Tespit edilen yüzme alanlarında yüzme sınırlarının (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulması, Kocaeli Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarafından sağlanacaktır.


        7- Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılmasının engellenecektir,


        8- Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespitinin yapılarak ikaz dubalarıyla işaretlenecektir.


        9- Meteoroloji Bölge Müdürlüklerince olumsuz hava tahminlerinin Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi ve hava/deniz koşullarının uygun olmadığı zamanlarda suya girilmesi Valilik ve/veya Kaymakamlıklarca ivedilikle yasaklanıp kamuoyuna duyurulacaktır. (yerel basın, sosyal medya vb. aracılığıyla),


        10- Denize yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması maksadıyla sahil şeritlerine hâkim olacak şekilde sesli anons ve uyarı sistemleri ilgili belediyeler ve kurumlarca kurulacaktır.


        11- Sahil ve kıyı işletmelerinde “Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları” nın mevzuata uygun şekil ve standartlarda olması sağlanacaktır.


        12- Ruhsatlı plaj işleten veya müşterilerine denize girme hizmeti sunan tüm işletme ya da konaklama tesislerinde ilgili işletme tarafından; belediyeye bağlı şirketlerce işletilen plajlar ile yoğun olarak denize girilen sahillerde ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, plaja hâkim noktalarda risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde işlevsel cankurtaran istasyonları/kuleleri tesis edilecektir.


        Söz konusu istasyonlarda; dürbün, düdük, megafon, bot, jet ski, atv, sürat teknesi vb. diğer malzemeler bulundurulacaktır. Cankurtaran istasyonlarında ve halkın görebileceği yerlerde; cankurtaran brövesinin bir örneği ile çalışma saatleri ve flamaların anlamları yazılacak/asılacaktır.


        13- İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogarlar, sahil şeritleri ve plaj gibi yerlere uyarıcı afişlerin asılması, bu afişlerin belli aralıklarla güncellenecektir.


        14-Cankurtaran istasyonları tesis edilen plajlarda cankurtaran personeli görevlendirilmesi sağlanacaktır.


        15- Hava koşullarının denize girmeyi tehlikeli hale getirdiğini belirten meteorolojik uyarılarda cankurtaran kulelerine kırmızı flama çekilecek ve denize girmenin yasak ve tehlikeli olduğu anons sisteminden duyurulacaktır.


        16- Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonlarınca; denize girilmesi yasak olarak belirlenen alanların girişlerine, suya girilmesinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğunu işaretle belirten ikaz levhalarının konulması sağlanacaktır.


        17- DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılacaktır.


        18- Ayırt etme gücü olmayanların ve çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri tehlikeli ve yasaktır. Plaj ve yüzme alanı işleticileri bu konuda gerekli önlemleri almakla sorumludur. Kronik rahatsızlığı (kalp, tansiyon ve benzeri) bulunan vatandaşların ve yaşlıların özellikle hava sıcaklığının arttığı öğle saatlerinde denize girmemeleri hususunda anons, broşür ve benzeri yöntemler ile gerekli uyarıların yapılması işletmeci kuruluşlarca sağlanacaktır.


        19- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından otel, motel, pansiyon vb. işletmelere, otobüs ve tur firmalarına denize girilebilir alanlar ile cankurtaran hizmeti verilen alanları gösterir tanıtım afişi ve el broşürleri bırakılarak veya hazırlanan videolar paylaşılarak, ilgili işletmeler tarafından ilimize gelen konuklara verilmesi/gösterilmesi sağlanacaktır.


        20- Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı ve benzeri işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatının 26’ncı maddesinde belirtilen ekipman ve ilkyardım malzemelerini bulundurmak zorundadır.


        21- İl Sağlık Müdürlüğünce farkındalık yaratmak üzere suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden afiş ve broşürler hazırlanarak okullara, üniversitelere, turizm tesislerine ve su sporları işletmelerine dağıtımı yapılacak ve görünür yerlere asılması sağlanacaktır. Yüzme alanları, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hijyen açısından sürekli ve düzenli bir şekilde denetlenecektir.


        22- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sorumluluk alanlarına göre belediyeler, DSİ 15.Şube Müdürlüğü ve kolluk birimleri tarafından, konu ile ilgili mahalle muhtarlıkları ile vatandaşların bilgilendirilmeleri yapılarak farkındalığın arttırılması sağlanacaktır.


        23- Cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunun anons sisteminden duyurulacaktır.


        24- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından güncel yüzme alanlarının mevkileri, cankurtaran personel sayısı ve bölge sorumlularının iletişim bilgileri ilgili emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri ile paylaşılacaktır.


        25- Yüzme alanlarında/plajlarda denetimler Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonlarınca gerçekleştirilecek, ancak sorumluluk ve görev alanlarına göre kolluk birimleri, belediye zabıta görevlileri ile ilgili müdürlükler tarafından da denetimler yapılacak, özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde devriyeler ve denetimler arttırılacaktır. Devriye hizmet araçlarında imkan dahilinde 50 metre halat uzunluğu olan can simidi bulundurulacaktır.


        26- Plaj hizmeti veren tüm işletme ve konaklama tesislerince, denizde meydana gelen yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazaların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecektir.

        27- Denize yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanlarında ilk yardım kabini/odasının bulundurulması/oluşturulması ve gerekli personel/malzeme desteği sağlanacaktır.

        28- Sahillerde bulunan plaj işletmelerinin işleticisi kamu, özel kurum, şirket ve kişilerin belgeli cankurtaran ve gerekli can kurtarma araç/gereçlerini bulundurmalarını sağlamak, görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığının tespiti amacıyla belirli aralıklarla denetimler yapılacak, özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında/plajlarda denetimler artırılacaktır.        C- Ortak Hükümler;


        1- Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerde görev verilen kamu kurum ve kuruluşları verilen görevler İlçe Kaymakamlıkları koordinasyonunda ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek ve kurumlar arası koordinasyon en üst seviyede sağlanacaktır.


        2- Kaymakamlıklar tarafından plaj veya yüzme havuzu işletme sorumluluğu üzerinde olan belediye, site, ticari işletmeler uyarılarak; bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanacak, belirtilen kararların gereğinin uygulanıp uygulanmadığının ilçede kurulacak komisyonlar marifetiyle denetlenecek, suda boğulma olaylarının önlenmesi hususunda gerekli bütün çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.


        3- Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saati uygulamalarında boğulmalara karşı önlemler; ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda engelli bireyleri de kapsayacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde ilgili kurum, kuruluş ve işleticiler tarafından alınacaktır. İlimiz genelinde meydana gelebilecek boğulma olayları ve can güvenliği açısından tehlike arz edecek acil durumlarda; vaka denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı veya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüyle, vaka iç sularda ise 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüyle derhal temasa geçilebilecektir.


        4- Bu genel emir hükümlerine aykırı davrananlar hakkında normlar hiyerarşisine göre idari yaptırım uygulanır. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında (eylemlerinin başkaca bir suç teşkil etmesi halinde ilgili cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı ve Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.


        5- Bu genel emir hükümlerine göre idari yaptırım karar yetkisi ilgili İlçe Kaymakamına devredilmiştir.


        6- İdari yaptırım tutanakları; genel kolluk görevlileri, belediye zabıtaları, İSU, DSİ Şube Müdürlükleri veya diğer ilgili idarelerin yetkilendirilmiş personeli tarafından düzenlenir ve ilgili İlçe Kaymakamı tarafından karara bağlanır.


        7- Valiliğimizin 23.06.2014 tarihli ve 6656 sayılı 2014/04 numaralı Genelgesi ve 22.12.2015 tarihli Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.


        8- Bu genel emir ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup, bilgi ve gereği için kamuoyuna duyurulacaktır.


        9- Yayımlandığı tarih itibariyle bu genel emir yürürlüğe girer.

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -